Trung Tâm Luyện thi TOEIC, TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

9 quy tắc đánh trọng âm “nằm lòng” nếu muốn nói Tiếng Anh hay.

Để nói Tiếng Anh thật hay và chuẩn như người bản ngữ thì các em cần "nằm lòng" những quy tắc nhấn trọng âm. Hôm nay Cô sẽ chia sẻ với các em những dấu hiệu nhận biết cũng như những quy tắc đánh trọng âm cần ghi nhớ để giúp các nói tiếng Anh có trọng âm như người bản xứ nhé!

I. Dấu hiệu nhận biết:

Khi nhìn vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiêu bằng dấu (‘) ở phía trước, bên trên âm tiết đó.

 • Âm tiết là gì?

Mỗi từ đều được cấu tạo từ các âm tiết. Âm tiết là một đơn vị phát âm, gồm có một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/...) và các phụ âm (p, k, t, m, n...) bao quanh hoặc không có phụ âm bao quanh. Từ có thể có một, hai, ba hoặc nhiều hơn ba âm tiết.

2. 7 Quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh

Nguyên tắc 1:

 Phần lớn động từ và giới từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

 • relax /rɪˈlæks/
 • produce /prə'duːs/
 • include /ɪnˈkluːd/
 • among /əˈmʌŋ/
 • between /bɪˈtwiːn/
 • aside /əˈsaɪd/
 • begin /bɪˈɡɪn/
 • become /bɪˈkʌm/
 • forget /fərˈɡet/
 • enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/
 • discover /dɪˈskʌvər/

Nguyên tắc 2:

 • Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
 • (n) action /ˈækʃn/ paper /ˈpeɪpər/ teacher /ˈtiːtʃər/
 • (adj) happy /ˈhæpi/ rainy /ˈreɪni/ active /ˈæktɪv/

Nguyên tắc 3:

 • Với những từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối lên.
 • economy /ɪˈkɑːnəmi/ industry /ˈɪndəstri/
 • intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ specialize /ˈspeʃəlaɪz/ geography /dʒiˈɑːɡrəfi/

Nguyên tắc 4:

 • Các từ tận cùng bằng các đuôi - ic, - ish, - ical, - sion, - tion, - ance, - ence, - idle, - ious, - iar, - ience, - id, - eous, - ian, - ity thì thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước nó :

 • economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/
 • foolish /ˈfuːlɪʃ/
 • entrance /ˈentrəns/
 • famous /ˈfeɪməs
 • nation /ˈneɪʃn/
 • celebrity /səˈlebrəti/
 • musician /mjuˈzɪʃn/

Nguyên tắc 5:

 • Các từ có hậu tố: - ee, - eer, - ese, - ique, - esque , - ain thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó

 • agree /əˈɡriː/
 • volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/
 • Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/
 • retain /rɪˈteɪn/
 • maintain /meɪnˈteɪn/
 • unique /juˈniːk/

Nguyên tắc 6:

 •  Các từ có hậu tố: - ment, - ship, - ness, - er/ or, - hood, - ing, - en, - ful, - able, - ous, - less thì trọng âm chính của từ không thay đổi

 • agree /əˈɡriː/ à agreement /əˈɡriːmənt/
 • meaning /ˈmiːnɪŋ/ à meaningless /ˈmiːnɪŋləs/
 • rely /rɪˈlaɪ/ à reliable /rɪˈlaɪəbl/
 • poison /ˈpɔɪzn/ à poisonous  /ˈpɔɪzənəs/
 • happy /ˈhæpi/ à happiness /ˈhæpinəs/
 • relation /rɪˈleɪʃn/ à relationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/

Nguyên tắc 7:

 • Các từ tận cùng – graphy, - ate, - gy, - cy, - ity, - phy, - al thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

 • economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/
 • demoracy /dɪˈmɑːkrəsi/
 • technology /tekˈnɑːlədʒi/
 • geography /dʒiˈɑːɡrəfi/
 • photography /fəˈtɑːɡrəfi/
 • investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/

Nguyên tắc 8:

 •  Danh từ ghép: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1

 • birthday /ˈbɜːrθdeɪ/
 • airport /ˈerpɔːrt/
 • gateway /ˈɡeɪtweɪ/
 • boyfriend /ˈbɔɪfrend/
 • greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/
 • seafood /ˈsiːfuːd/
 • toothpaste /ˈtuːθpeɪst/

Nguyên tắc 9:

 •  Tính từ ghép (thường có dấu gạch ngang ở giữa): Trọng âm rơi vào từ thứ hai

 • bad-TEMpered
 • old-Fashioned
 • one-EYEd
 • well-DONE
 • Sự thay đổi trọng âm của từ

Chú ý:

Trọng âm của từ thường thay đổi khi chuyển từ danh từ thành động từ, tính từ hay trạng từ.

 1. Politics- political - politician
 2. Compete – competitive - competition
 3. Economy – economical - economize
 4. necessary – necessarily - necessity
 5. origin – originality - original

 Trong một số trường hợp vẫn có những ngoại lệ. Để thành thục các quy tắc này, bạn nên luyện tập thường xuyên để tạo thành phản xạ tiếng Anh cho mình. Những bước đầu tập luyện, hay phát âm thật chậm, rõ, chú ý sửa từng âm cho tới khi nằm chắc các quy tắc.

3. Trọng âm của câu.

Nhắc đến trọng âm thì bạn thường chỉ nghĩ đến trọng âm của một từ. Tuy nhiên thực tế trọng âm của câu cũng đóng vai trò rất quan trọng giúp bạn nói tiếng Anh hay và tự nhiên hơn.

Cũng giống như trong một từ có nhiều âm tiết sẽ có âm tiết được phát âm mạnh, dài hơn, trong một câu sẽ có những từ trong câu được phát âm mạnh hơn, dài hơn, có những từ được phát âm nhẹ hơn, ngắn hơn. Chính điều này đã tạo nên nhịp điệu trong tiếng Anh. Nhịp điệu câu nói của tiếng Anh thể hiện qua các độ dài bằng nhau (về thời gian) giữa các âm tiết có trọng âm trong một câu, bất kể giữa các trọng âm số lượng âm tiết không có trọng âm bằng nhau hay không bằng nhau.

Ví dụ:

Yesterday I went for a walk in the country.

Trong câu này, nhịp đập giữa Yes-went, went-walk, walk-coun đều phải bằng nhau. Nhịp điệu câu là một yếu tố phân biệt rất rõ giữa người bản ngữ và không phải bản ngữ. Những từ thuộc về nội dung là những từ chìa khoá của một câu. Chúng là những từ quan trọng, chứa đựng nghĩa của câu. Những từ thuộc về mặt cấu trúc là những từ ít quan trọng hơn. Đây là những từ phụ trợ để cấu tạo ngữ pháp cho câu làm cho câu đúng về "cấu trúc" hoặc ngữ pháp.

Vậy trong một câu, chỗ nào sẽ được đánh trọng âm ? Sau đây là một số qui tắc cơ bản:

Từ thuộc về mặt nội dung: được đánh trọng âm, gồm có:

 1. Động từ chính : go, talk, writing
 2. Danh từ: student, desk
 3. Tính từ : big, clever
 4. Trợ động từ (t/c phủ định ) : can’t, don’t, aren’t
 5. Đại từ chỉ định : this, that, those
 6. Từ để hỏi : who, which, where

Từ thuộc về mặt cấu trúc: không đánh trọng âm

 1. Đại từ : I, you, he ,they
 2. Giới từ : on, at, into
Tin tức khác

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

BÙI NGỌC BẢO - TĂNG GẦN 300 ĐIỂM CHỈ SAU MỘT KHÓA

BÙI NGỌC BẢO - TĂNG GẦN 300 ĐIỂM CHỈ SAU MỘT KHÓA

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Ngọc Bảo trong quá trình luyện thi TOEIC cùng Anh ngữ Ms Hoa nhé!

845TOEIC

KIÊN TRÌ ÔN LUYỆN TOEIC VÀ CÁI KẾT MỸ MÃN CỦA BẠN THU HẰNG

Quyết không nản lòng trước những khó khăn, giờ đây, Thu Hằng đã đạt được mục tiêu của mình…

870 TOEIC

REVIEW KỲ THI TOEIC CỰC CHI TIẾT TỪ CÔ NÀNG BÁC SĨ ĐOÀN THANH TRÚC - 905 ĐIỂM

Vừa xinh đẹp lại tài năng, chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về kỳ thi TOEIC qua những chia sẻ của Trúc nhé!

905 TOEIC

VỚI TINH THẦN KỶ LUẬT THÉP - THIÊN NGHỊ CHINH PHỤC 880 TOEIC DỄ NHƯ TRỞ BÀN TAY.

Học trên lớp là một phần, quan trọng hơn, mỗi người chúng ta phải luyện tập thêm ở nhà thật nhiều. Tuy nhiên, chìa khóa dẫn đến thành công đó chính là sự TỰ GIÁC và TINH THẦN KỶ LUẬT. Cùng lắng nghe những chia sẻ của Thiên Nghị nhé!

880 TOEIC

ĐẠT NGAY 830 TOEIC CHỈ SAU 3 THÁNG ĐỒNG HÀNH CÙNG ANH NGỮ MS HOA

Cùng lắng nghe những kinh nghiệm học từ bạn Hồng Ngân nhé!

830 TOEIC

Chàng IT TRẺ THẦN TỐC CHINH PHỤC TOEIC với 930

Tư duy đơn giản, suy nghĩ nhanh gọn, tối ưu hiệu quả thời gian học tập bằng cách chọn một khoá học tại trung tâm phù hợp với năng lực hiện tại nhất,  sau 1,5 tháng cùng ôn luyện với Ms Ái Diễm, Khánh Hoàng đã xuất sắc có được thành tích ấn tượng với 930 điểm, đó là một kết quả cực kì tuyệt vời khi quá trình ôn luyện tại Anh Ngữ Ms Hoa, bên cạnh Khoánh Hoàng luôn có một cô giáo trẻ tràn đầy nhiệt huyết và giúp mình bám sát mục tiêu, vững chắc tiến đến đích mà không sợ đi lạc hướng. 

930 TOEIC

TÌM ĐƯỢC PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐÚNG ĐẮN - TĂNG NGAY 300 ĐIỂM.

Đó là câu chuyện của bạn Lê Huỳnh Thảo My. Cùng đọc qua những chia sẻ của bạn nhé!

800 TOEIC
">
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27