Anh ngu ms hoa thay the cho ms hoatoeic
Luyện thi TOEIC, học TOEIC 4 kỹ năng Ms Hoa TOEIC
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Bài tập thực hành thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (CÓ ĐÁP ÁN)

11/12/2018

Trước khi bắt đầu luyện các dạng bài tập thực hành thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, bạn hãy đọc lại định nghĩa và công thức cơ bản về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn này nhé.

Một số bài viết liên quan:

➣  Tổng hợp các dạng bài tập thì quá khứ hoàn thành  (CÓ ĐÁP ÁN)

Tổng hợp bài tập thì tương lai tiếp diễn và hoàn thành tiếp diễn

Bài tập phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần

I. ĐỊNH NGHĨA/ CÔNG THỨC THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

1. Định nghĩa

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả quá trình xảy ra 1 hành động bắt đầu trước một hành động khác trong quá khứ.

2. Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 

Câu khẳng định

Câu phủ định

Câu nghi vấn

S + had + been + V-ing

Ví dụ:

– It had been rainingvery hard for two hours before it stopped.

– They had been working very hard before we came.

S + hadn’t + been + V-ing

CHÚ Ý:

– hadn’t = had not

Ví dụ:

– My father hadn’t been doing anything when my mother came home.

– They hadn’t been talkingto each other when we saw them.

Had + S + been + V-ing ?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

No, S + hadn’t.

Ví dụ:

– Had they been waitingfor me when you met them?

Yes, they had./ No, they hadn’t.

– Had she been watchingTV for 4 hours before she went to eat dinner?

Yes, she had./ No, she hadn’t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> > > Xem bài thêm: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn - full cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết

II. BÀI TẬP THỰC HÀNH THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

1. Bài tập thực hành

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. When I arrived, they (wait) …………………………… for me. They were very angry with me.

2. We (run) ……………………………along the street for about 40 minutes when a car suddenly stopped right in front of  us

3. Yesterday, my brother said he  (stop) ……………………………smoking for 2 months.

4. Someone (paint) …………………………… the room because the smell of the paint was very strong when I got into the room.

5. They (talk) ………………………..… on the phone when the rain poured down.

6. The man (pay) ………………………….. for his new car in cash.

7. I (have) ………………………………….lunch by the time the others came into the restaurant.

8. It (rain) ……………………….. for two days before the storm came yesterday.

Bài 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) I’d been working hardall day.

2. The two boys came into the house. They had a football and they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had to cancel my holiday. (I/look/forward to it) ……………….

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ……………….

5. When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 3: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to rain. We had been playing for half an hour when it started to rain.

2. I had arranged to meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After 20 minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. for 20 minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went to a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. when …..

Bài 4: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. It was very noisy next door. Our neighbours were having (have) a party.

2. John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3. Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4. When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5. When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6. Jim was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his contact lens.

7. When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

2. Đáp án bài tập thực hành

Bài 1:

1. When I arrived, they (wait) …………………………… for me. They were very angry with me.

- had been waiting (Khi tôi đến, họ vẫn đang đợi tôi. Họ thực sự rất tức giận với tôi.)

2. We (run) ……………………………along the street for about 40 minutes when a car suddenly stopped right in front of  us.

- had been running (Chúng tôi chạy dọc theo tuyến phố được khoảng 40 phút thì chiếc xe đột nhiên dừng lại ngay trước chúng tôi.)

3. Yesterday, my brother said he  (stop) ……………………………smoking for 2 months.

- had been stopping (Hôm qua, anh trai của tôi nói rằng anh ấy đã bỏ không hút thuốc lá được 2 tháng rồi.

4. Someone (paint) …………………………… the room because the smell of the paint was very strong when I got into the room.

- had been painting (Ai đó đã sơn căn phòng bởi vì mùi sơn vẫn rất nồng nặc khi tôi bước vào phòng.)

5. They (talk) ………………………..… on the phone when the rain poured down.

- had been talking (Họ đã nói chuyện trên điện thoại khi mưa trút xuống.)

6. When we came , the boy (sing) ………………………….. loudly for 2 hours.

- had been singing (Lúc chúng tôi đến thì cậu bé đã hát rất to liên tục trong 2 tiếng đồng hồ rồi)

7. I (have) ………………………………….lunch for 20 minutes by the time the others came into the restaurant.

- had been having (Cho tới thời điểm những người khác bước vào nhà hàng thì tôi ăn trưa được 20 phút rồi.)

8. It (rain) ……………………….. for two days before the storm came yesterday.

- had been raining

Bài 2:

2.  They’d been playing football

3.  I’d been looking forward to it

4.  She’d been dreaming

5.  He’d been watching a film

Bài 3:

2. I’d been waiting for 20 minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3.  At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4. The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a car suddenly stopped just behind me.

Bài 4:

2.  was walking

3.  had been running

4.  were eating

5.  had been eating

6.  was looking

7.  was waiting … had been waiting

III. MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

1. The storm destroyed the sandcastle that we (build)
A. Had been building
B. Had built
C. Built
D. Building
2. He (not / be) to Cape Town before 1997.
A. Not be
B. Had not be
C. Had not been
D. Had been
3. We (sleep) for 12 hours when he woke us up.
A. Had been sleeping
B. Had slept
C. Slept
4. They (wait) at the station for 90 minutes when the train finally arrived.
A. Had waited
B. Had been waiting
C. Had wait
D. Waited
5. When she went out to play, she (do / already) her homework.
A. Had already done
B. Have already done
C. Already done
D. Has already done
6. My brother ate all of the cake that our mum (make).
A. Had made
B. Had been making
C. Made
7. The doctor took off the plaster that he (put on) six weeks before.
A. Has put on
B. Had put on
C. Had been putting on
8. We (look for) her ring for two hours and then we found it in the bathroom.
A. Had looked
B. Had looking
C. Had been looking
D. Looked
9. (you / finish) your homework before you went to the cinema?
A. Have you finished
B. Had you finished
C. Did you finishe
10. (why / you / clean) the bathroom before you bathed the dog?
A. Why had you cleaned
B. Why you had cleaned
C. Why cleaned you had
11. (you / have) breakfast before you came here?
A. Had had you
B. Had you had
C. Did you have
D. Do you have
12. (she / find) a place to stay when she went to Boston?
A. Had she found
B. Had she find
C. Did she find
13. (where / she / live) before she moved to Chicago?
A. Where did she live
B. Where had she lived
C. Where had she live
14. I (not / walk) for a long time, when it suddenly began to rain.
A. Did not walk
B. Had not been walking
C. Had not walked
D. Walked
15. How long (learn / she) English before she went to London?
A. Had she learned
B. Had she been learning
C. Had she learn
D. She leared
16. Frank Sinatra caught the flu because he (sing) in the rain too long.
A. Had been singing
B. Had sang
C. Had sung
D. Had singing
17. He (drive) less than an hour when he ran out of petrol.
A. Had been driving
B. Had driving
C. Had drived
D. Drived
18. They were very tired in the evening because they (help) on the farm all day.
A. Had been helped
B. Had been helping
C. Helped
19. I (not / work) all day; so I wasn't tired and went to the disco at night.
A. Had not been working
B. Had worked
C. Had not worked
D. Had not been worked
20. They (cycle) all day so their legs were sore in the evening.
A. Had been cycle
B. Had been cycling
C. Had cycled
D. Had been cycled

Có thể bạn quan tâm:

Trọn bộ khái niệm, cấu trúc thì quá khứ hoàn thành

Chiến lược ẵm trọn TOEIC listening fomat mới

Chinh phục mọi level TOEIC reading fomat mới

 

Tin tức khác

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

Học từ vựng qua textboook, bác sĩ tương lại bứt phá 870 TOEIC

Quyết tâm giành học bổng tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Kim Chi đăng ký 1 khóa học TOEIC tại Anh ngữ Ms Hoa, chỉ sau 2 tháng cô gái cùng lúc đón nhận 2 tin vui: vừa đạt cao thủ TOEIC vừa đạt học bổng tại trường.

870TOEIC

Chăm chỉ luyện tập – chìa khóa chinh phục 815đ TOEIC sau 2 tháng

Muốn nâng cao trình độ tiếng Anh cũng như có bằng ra trường đúng thời hạn, Minh Nhi tìm đến khóa học TOEIC 4 kỹ năng tại trung tâm Anh ngữ Ms Hoa cơ sở Lê Văn Việt. Với sự chăm chỉ kèm lộ trình chinh phục chắc chắn, chỉ sau 2 tháng cô gái tự tin cán đích 815đ TOIEC.

815 TOEIC

Dành 2 tháng luyện TOEIC cấp tốc, cô gái bất ngờ đạt 865đ

Chuyển công tác vào Sài Gòn, cô gái đất mỏ Quảng Ninh - Trần Thị Hiên đặt ngay mục tiêu ngoại ngữ cho mình bằng việc dành 2 tháng luyện tập trước khi bắt đầu công việc mới. Đặt mục tiêu chinh phục TOEIC 700đ, thế nhưng chỉ sau khoảng thời gian ngắn, cô gái cán mốc 865đ vượt xa kì vọng lúc đầu.

865 TOEIC

Chắp cánh ước mơ du học với 915đ TOEIC của Ms Như Quỳnh

Chinh phục TOEIC đã khó, trên ngưỡng 900+ lại càng khó hơn. Vậy làm sao chỉ trong vòng 1 tháng cao thủ Như Quỳnh có thể chinh phục số điểm 915? Hãy cùng khám phá bí quyết của cô nàng nhé!

915 TOEIC

Hành trình 60 ngày chinh phục 850đ TOEIC của Quỳnh Loan

Trong khi những bạn bè cùng trang lứa đang tận hưởng khoảng thời gian xả stress ở năm nhất Đại học hoặc vẫn đang khám phá những điều mới mẻ sau cánh cửa giảng đường. Cô gái tân sinh viên khoa Kỹ thuật hóa học của ĐH Bách Khoa Tp HCM đã dành cho mình thế giới riêng với TOEIC.

850 TOEIC

Học xong khóa mất gốc - đạt ngay 770 TOEIC

Trong khi bạn bè vẫn đang chật vật kiếm 450 TOEIC để ra trường thì Nguyễn Văn Thắng, cậu học viên lớp Pre 1319 đã giành được 770 TOEIC chỉ nhờ lời khuyên này của

770 TOEIC

Luyện đề mỗi ngày, bí kíp giúp cao thủ chinh phục 910đ

Tiếng Anh chưa bao giờ là đủ với Thu Thủy, cô sinh viên ngành ngôn ngữ Anh – Đh Sài Gòn. Dù khá tự tin với vốn kĩ năng nghe và đọc nhưng lại khá hạn chế ở phần nói – viết. Thu Thủy tìm đến Ms Hoa để tham gia khóa Toeic 4 kỹ năng, thật bất ngờ sau 3 tháng, cô nàng đã rinh được 910đ TOEIC

910 TOEIC
Xem tất cả
01:33:27