Trung Tâm Luyện thi TOEIC, TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

TỔNG HỢP TẤT TẦN TẬT CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG (P1)

Để có thể tiếp cận những kiến thức nâng cao hơn thì bạn cần phải nắm vững và thành thạo các thì trong tiếng Anh. Hoặc là để chinh phục các kì thi lấy chứng chỉ quốc tế như TOEIC, TOEFL, IELTS,.. thì nhất định bạn phải nhớ và sử dụng nhuần nhuyễn được tất cả các thì cơ bản trong tiếng anh. Bài viết sau đây, Ms Hoa TOEIC sẽ tổng hợp 12 thì cơ bản mà các bạn cần nhớ cùng công thức, cách vận dụng, cách nhận biết cũng như bài tập đi kèm để các bạn vận hành nhé!

1. Thì hiện tại đơn - Present Simple

1.1. Khái niệm

Thì hiện tại đơn (Present Simple) dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra lặp đi lặp lại theo thói quen, phong tục, khả năng.

Các thì trong tiếng anh và bài tập vận dụng thì hiện tại đơn cùng Ms Hoa Toeic

1.2. Công thức

Đối với động từ thường

+ Thể khẳng định

S + V(s/es) + O

+ Thể phủ định

S + do not/does not + V(inf)


+ Thể nghi vấn

Do/Does + S + V(inf)?

Đối với động từ “to be”

+ Thể khẳng định

S + be(am/is/are) + O

+ Thể phủ định

S + Be (am/is/are) + not + O

+ Thể nghi vấn

Am/is/are + S + O?

1.3. Cách dùng thì hiện tại đơn

 • Thì hiện tại đơn diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý.

Ex: The sun rises in the East and sets in the West. => Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây.

 • Thì hiện tại đơn diễn tả 1 hành động xảy ra thường xuyên, một thói quen ở hiện tại.

Ex: Tom walks to school everyday. => Tom đi bộ đến trường mỗi ngày.

 • Thì hiện tại đơn diễn tả một năng lực của con người.

Ex: Anna plays violin very well. => Anna chơi violin rất hay.

 • Ngoài ra, thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch đã được sắp xếp trong tương lai, đặc biệt là trong việc di chuyển.

Ex: The bus 01 leaves at 8 am tomorrow. => Chiếc xe buýt số 01 sẽ khởi hành lúc 8 giờ sáng ngày mai.

1.4. Cách vận dùng thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn thường dùng khi trong câu xuất hiện các trạng từ sau:

 • Everyday/week/month…: Mỗi ngày/tuần/tháng…
 • Often, usually, frequently: Thường
 • Sometimes, occasionally: Thỉnh thoảng
 • Always, constantly: Luôn luôn
 • Seldom, rarely: Hiếm khi

1.5. Bài tập vận dụng

Điền động từ dạng đúng vào chỗ trống:
1. She always ______delicious meals. (make)
2. Tome______eggs. (not eat)
3. They______(do) the homework on Sunday.
4. He ______ a new T-shirt today. (buy)
5. My mom ______ shopping every week. (go)
6. ______Duong and Hoa ______ to work by bus every day? (go)
7. _____ your parents ______with your decision? (agree)
8. My sister ______ her hair every day (wash)
9. Police ______ robbers (catch)

Đáp án
1. makes
2. doesn’t eat
3. do
4. buys
5. goes
6. Do…go
7. Do…agree
8. washes
9. catch

2. Thì hiện tại tiếp diễn - Present Continuous

2.1. Khái niệm

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous tense) dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói, và hành động đó vẫn chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

Các thì trong tiếng anh và bài tập vận dụng thì hiện tại tiếp diễn cùng Ms Hoa Toeic

2.2. Công thức thì hiện tại tiếp diễn

+ Thể khẳng định

S + am/is/are + V-ing

+ Thể phủ định

S + am/is/are + not + V-ing

+ Thể nghi vấn

Am/Is/Are + S + V-ing?

2.3. Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

 • Diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài tại một thời điểm ở hiện tại.

Ex: The man is smoking in front of the hospital. => Người đàn ông đang hút thuốc trước bệnh viện.

 • Thường tiếp theo sau mệnh lệnh, câu đề nghị.

Ex: Stop! The truck is running. => Dừng lại! Chiếc xe tải đang chạy kìa.

 • Diễn tả một hành động xảy ra lặp đi lặp lại, dùng phó từ ALWAYS.

Ex: She is always sleeping in class. => Cô ấy luôn ngủ trong lớp học.

 • Diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở trong tương lai gần).

Ex: I am planting some flowers tomorrow. => Tôi sẽ trồng một ít hoa vào ngày mai.

2.4. Dấu hiệu nhận biết

Dùng thì hiện tiếp diễn khi trong câu chứa các từ sau:
+ Now: Bây giờ
+ Right now
+ Từ chỉ mệnh lệnh: Listen, Stand Up, Stop, Get out,...
+ At the moment
+ At present

2.5. Các thì trong tiếng anh và Bài tập vận dụng - Thì hiện tại tiếp diễn

Viết câu sau theo thì hiện tại tiếp diễn:
1. My/ dad/ water/ some plants/ the/ garden.
________________________
2. My/ mom/ clean/ floor/.
________________________
3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.
________________________
4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.
________________________
5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture
________________________

Đáp án
1 - My dad is watering some plants in the garden.
2 - My mom is cleaning the floor.
3 - Mary is having lunch with her friends in a restaurant.
4 - They are asking a man about the way to the railway station.
5 - My student is drawing a (very) beautiful picture.

3. Thì hiện tại hoàn thành - Present Perfect

3.1. Khái niệm

Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã bắt đầu từ trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp diễn trong tương lai.

Các thì trong tiếng anh và bài tập vận dụng thì hiện tại hoàn thành cùng Ms Hoa Toeic

3.2. Công thức thì hiện tại hoàn thành

+ Thể khẳng định

S + have/has + V3/ed + O

+ Thể phủ định

S + have/has + not + V3/ed + O

+ Thể nghi vấn

Have/Has + S + V3/ed + O?

3.3. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

 • Diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ.
 • Diễn tả sự lặp đi lặp lại của 1 hành động trong quá khứ.
 • Được dùng với Since và For.
 • Since + Thời gian bắt đầu  (Năm, I was young,...).
 • For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ).

3.4. Dấu hiệu nhận biết

Dùng thì hiện tại hoàn thành khi trong câu xuất hiện các từ sau:
+ Just, recently, lately: gần đây, vừa mới.
+ Already: đã…rồi, before: đã từng.
+ Not…yet: chưa.
+ Never, ever.
+ Since, for.
+ So far = until now = up to now: cho đến bây giờ.
+ So sánh nhất.

3.5. Các thì trong tiếng anh và Bài tập vận dụng - Thì hiện tại Hoàn thành

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc theo thì hiện tại hoàn thành:

1. They ______a new lamp. (buy)
2. We ______our holiday yet. (not/ plan)
3. He just ______ out for 2 hours (go)
4. I ______ my plan (not/finish)
5.  ______ you ______ this lesson yet? ( learn)

Đáp án
1 - Have bought
2 - Haven't planned
3 - Has gone
4 - Haven't finished
5 - Have - learned

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Present Perfect Continuous

4.1. Khái niệm

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous tense) là thì diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục ở hiện tại có thể tiếp diễn ở tương lai sự việc đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả còn lưu lại hiện tại.

Các thì trong tiếng anh và bài tập vận dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cùng Ms Hoa Toeic

4.2. Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

+ Thể khẳng định

S + have/has + been + V-ing

+ Thể phủ định

S + have/has + not + been + V-ing

+ Thể nghi vấn

Has/have + S + been + V-ing?

4.3. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của một sự việc bắt đầu từ quá khứ và tiếp diễn đến hiện tại.

Ex: She has been learning English for 5 years. => Cô ấy đã học tiếng Anh được 6 năm.

 • Diễn tả hành động vừa kết thúc với mục đích nêu lên tác dụng và kết quả của hành động ấy.

Ex: I am exhausted because I have been working all day. => Tôi kiệt sức bởi vì tôi đã làm việc cả ngày.

4.4. Dấu hiệu nhận biết

Các từ để nhận biết:
+ All day, all week, all month: cả ngày/tuần/tháng.
+ Since, for

4.5. Các thì trong tiếng anh và bài tập vận dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:
1- How often ______ (you clean) the windows this year?
2 - I ______  (work) all day and  (just come) home from the office.
3 - The girls _______ (be) at school since 7 o’clock.
4 - We _____ (play) basketball for the last few hours. (play)
5 - I _____ (wait) for the train for half an hour, but it still _____  (not arrive) yet.
6 - She ______  (not cook) anything yet because she _____  (talk) to her neighbour all the time.
7 - She _____ (work) for the company since she graduated from university.
8 -  They _____ (live) in Boston since they arrived in the USA ten years ago. (live)
9 -  Ben, where have you been? I ______  (wait) for you since 2 o’clock.
10 - My wife is exhausted because she _____ (work) too hard all day. (work)

Đáp án
1 - have you cleaned
2 - have been working all day – have just come
3 - have been
4 - have been playing
5 - have been waiting – have not arrived
6 - has not cooked – has been talking 
7 - has been working
8 - have been living
9 - have been waiting
10 - has been working

5. Thì quá khứ đơn - Past Simple

5.1. Khái niệm

Thì quá khứ đơn (Past Simple Tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ.

Các thì trong tiếng anh và bài tập vận dụng thì quá khứ đơn cùng Ms Hoa Toeic

5.2. Công thức thì quá khứ đơn

Đối với động từ thường

+ Thể khẳng định

S + V2/ed + O

+ Thể phủ định

S + did not + V(inf) + O


+ Thể nghi vấn

Did + S + V(inf) + O?

Đối với động từ “to be”

+ Thể khẳng định

S + was/were + O

+ Thể phủ định

S + was/were + not + O


+ Thể nghi vấn

Was/Were + S + O?

5.3. Cách dùng thì quá khứ đơn

 • Diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

Ex: I had dinner with my teacher last night. => Tối qua tôi đã ăn tối với cô giáo của tôi.

 • Diễn tả thói quen trong quá khứ.

Ex: I used to get up at 6 am when I was 8 years old. => Lúc 8 tuổi, tôi có thói quen dậy vào 6 giờ sáng.

 • Diễn tả chuỗi hành động xảy ra liên tiếp.
 • Dùng trong câu điều kiện loại 2.

Ex: If you studied hard, you could pass the entrance examination. => Nếu bạn học hành chăm chỉ, thì bạn đã đậu kỳ thi đại học.

5.4. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Các từ thường xuất hiện:
+ Ago: cách đây…
+ In…
+ Yesterday: Ngày hôm qua
+ Last night/month…: Tối qua, tháng trước

5.5. Các thì trong tiếng anh và Bài tập vận dụng thì quá khứ đơn

Hoàn thành câu sau theo thì quá khứ đơn:
1- It/ be/ cloudy/ yesterday.
2- In 1990/ we/ move/ to another city.
3- When/ you/ get/ the first gift?
4- She/ not/ go/ to the church/ five days ago.
5- How/ be/ he/ yesterday?
Đáp án
1- He went to the swimming pool because he liked swimming.
2- They had dinner at nine o´clock.
3- Helen ate too many sweets.
4- I bought the newspaper in the shop.
5- We got up at eight o´clock and went to school.

6. Các thì trong tiếng anh và bài tập vận dụng -Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

6.1. Định nghĩa

Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đang diễn ra xung quanh một thời điểm trong quá khứ.

Các thì trong tiếng anh và bài tập vận dụng thì quá khứ tiếp diễn cùng Ms Hoa Toeic

6.2. Công thức

+ Thể khẳng định

S + was/were + V-ing + O

+ Thể phủ định

S + was/were + not + V-ing + O

+ Thể nghi vấn

Was/Were + S + V-ing + O?

6.3. Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

 • Diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ex: I was running at 8 o’clock last night. => Tôi đang chạy lúc 8 giờ tối qua.

 • Diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì một hành động khác xen vào (hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn).

Ex: I was doing my homework when she came yesterday. => Trong khi đang làm bài tập về nhà thì cô ấy đến.

 • Diễn tả những hành động xảy ra song song với nhau.

Ex: While my mom was cooking, my brother was watching TV. => Trong khi mẹ tôi nấu cơm thì em trai tôi xem TV.

6.4. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Trong câu thường xuất hiện các từ:

 • At 5pm last Sunday
 • At this time last night
 • When/while/as…
 • From 8am to 5pm…

6.5. Các thì trong tiếng anh và Bài tập vận dụng thì quá khứ tiếp diễn

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:
1. He suddenly (realize)___________ that he (travel)____________ in the wrong direction. 
2. He (play)________________ guitar when someone (open)________________ the window and (throw)________________ out a bucket of water. 
3. He (not allow)________________ us to go out in the boat yesterday because a strong wind
(blow)________________ .
4. The next day, as they (know)________________ that the police (look)________________ for them, they (hide)________________ the coats in the woods and (go_________________ off in different directions.
5. When I (come)________________ home they (sit)________________ around a fire. Jack (do)________________ a crossword puzzle, Judy (knit)________________ and the others (read)________________ . Mother (smile) ________________ at me and said : “ Come and sit down”.
Đáp án
1. realized….. was traveling.
2. was playing…opened.
3. did not allow…was blowing.
4. knew…were looking…hid…went.
5. came…were sitting…was doing…was knitting…were reading…smiled.

Chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây, các em hãy ôn tập 6 thì trên đây cho tốt rồi chúng ta sẽ sang bài thứ 2 nhé!

MS HOA TOEIC

Tin tức khác

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

Cô gái xuất sắc tăng 400 điểm chỉ sau 5 tháng học tại Ms Hoa TOEIC

Cô gái xuất sắc tăng 400 điểm chỉ sau 5 tháng học tại Ms Hoa TOEIC

Khởi đầu với hơn 400 điểm TOEIC trong bài test đầu vào, chỉ sau 3 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Mỹ Duyên đã xuất sắc nâng điểm số của mình lên 805 TOEIC. Cùng lắng nghe hành trình "lội ngược dòng" của Duyên nhé!

0TOEIC

KINH NGHIỆM ÔN THI CHI TIẾT TỪ CÁC CAO THỦ ĐẠT 950+ TOEIC

Hành trình đạt 950+ TOEIC đòi hỏi nhiều sự nỗ lực và kiên trì, cùng với đó là những phương pháp học tập hiệu quả. Cùng lắng nghe những học viên điểm cao chia sẻ kinh nghiệm chinh phục 950+ TOEIC nhé!

985 TOEIC

TOP 3 HỌC VIÊN ĐIỂM CAO TẠI MS HOA TOEIC HỒ CHÍ MINH

800+ TOEIC là điểm số mà nhiều học viên mong muốn đạt được. Cùng lắng nghe 3 bạn học viên điểm cao: Khả Hân, Nghĩa Thuận và Trường Duy chia sẻ kinh nghiệm ôn tập để đạt được những số điểm tuyệt vời đó nhé!

910 TOEIC

CÔ GÁI BẮT ĐẦU KIẾN THỨC TỪ CON SÔ 0 VÀ ĐẠT 865 ĐIỂM NGOÀI SỰ MONG ĐỢI

Trần Khánh Như - Cô gái khởi điểm bằng con số 0: Không không biết cấu trúc như thế nào, không biết từ vựng ra sao. Nhưng nhờ thầy Trương Minh Thành - giáo viên của Ms Hoa Toeic đã giảng dạy giúp bạn cải thiện trình độ tiếng Anh vượt bậc và nhận về số điểm cao với 865 Toeic. Hãy cùng nghe câu chuyện chinh phục Toeic của cô gái này nhé!

865 TOEIC

CÁCH ÔN LUYỆN để đạt 800+ của một người không có nền Tiếng anh

Nguyễn Quang Đạt ba năm cấp 3 không học tiếng Anh, Thi đầu vào Tiếng anh trường theo format của TOEIC thì chỉ được 310. Sau khi đăng ký luyện thi Toeic tại Ms Hoa Toeic và được thầy Bùi Tùng Dương dẫn dắt đã đạt được kết quả ngoài mong đợi với 805 điểm toeic. Chúng ta cùng nghe bạn Nguyễn Quang Đạt chia sẻ hành trình chinh phục số điểm này nhé!

805 TOEIC

TÂM SỰ CỦA CHÀNG TRAI LẦN ĐẦU THI TOEIC ĐẠT 940 ĐIỂM

Trần Hoàng Bảo chàng trai sinh năm 1999, trước đó chưa từng biết đến bài thi TOEIC là như thế nào. Vậy mà sau một khóa luyện đề Hoàng Bảo đã tự tin đi thi và đạt thành tích cao đáng ngưỡng mộ. Hãy cùng xem chàng trai này chia sẻ bí quyết học tập như nào nhé!

940 TOEIC

CÔ GÁI TỰ TIN CHINH PHỤC 800 TOEIC SAU 3 KHÓA HỌC

Từng lo lắng về lỗ hổng ngữ pháp tiếng Anh của bản thân, Thúy Quỳnh đã quyết định đăng kí học tại Ms Hoa TOEIC. Chỉ sau 3 khóa học tại trung tâm, bạn đã xuất sắc chinh phục kỳ thi TOEIC với số điểm 800 TOEIC.

800 TOEIC

CẶP ANH EM SINH ĐÔI CÙNG NHAU CÔNG PHÁ BÀI THI TOEIC

Hoàng Mạnh Tiến và Hoàng Trọng Tấn là anh em sinh đôi, trong lần thi TOEIC đầu tiên vì chưa nắm rõ cấu trúc đề thi nên 2 anh em đã dắt tay nhau đến Ms Hoa TOEIC ôn luyện. Chỉ sau 2 khóa học và đi thi Tiến và Tấn đã xuất sắc đạt hơn 800 TOEIC. Hãy xem những chia sẻ của 2 bạn nhé!

850 TOEIC

“ĂN NẰM” VỚI TOEIC CÓ NGÀY ĐƯỢC 800+

Khôi Nguyễn có khởi đầu với TOEIC khá thấp chỉ 400-500 điểm, nhưng chỉ sau 2 khóa học TOEIC tại Ms Hoa TOEIC bạn đã đạt 805 điểm. Hãy cùng nghe Khôi chia sẻ về kinh nghiệm của mình nhé!

805 TOEIC

CÔ GÁI ĐẠT 880 ĐIỂM TOEIC NGAY LẦN THI ĐẦU TIÊN

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Mai Ngân đã gây ấn tượng khi đạt 880 điểm ngay lần thi đầu tiên. Cùng lắng nghe những trải nghiệm khi học tại trung tâm cùng những kinh nghiệm luyện thi TOEIC của Ngân nhé!

880 TOEIC
">
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27