Trung Tâm Luyện thi TOEIC, TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Các Thì Trong Tiếng Anh - Cấu trúc - Cách dùng - Bài tập ứng dụng

Các thì trong tiếng anh gồm 12 thì cơ bản, được chia theo 3 mốc thời gian: Hiện tại, Quá khứ và Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp bạn khái quát công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng Anh. Ngoài ra, các bạn sẽ được học thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai gần có dự định nữa nhé. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu ngay thôi!

Bảng tóm tắt các thì trong tiếng anh cơ bản không thể bỏ lỡ

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Công thức thì hiện tại đơn

Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ thường

 • Thể khẳng định trong thì hiện tại đơn

S + V_S/ES + O

 • Thể phủ định

S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

 • Thể Nghi vấn

DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O?

Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ Tobe

 • Thể khẳng định

S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj

 • Thể phủ định

S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj

 • Thể nghi vấn

 AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

 • I am a student.
 • She is not beautiful.
 • Are you a student?

2. Cách sử dụng thì hiện tại đơn

 • Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.).
 • Diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện tại. (E.g:I get up early every morning.).
 • Nói lên khả năng của một người (E.g : He plays tennis very well.).

3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

 • Trong câu có xuất hiện từ sau: every (every day, every week, every month,...).
 • Các trạng từ tần suất xuất hiện trong thì hiện tại đơn: Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Ví dụ:

- I use the Internet just about every day.

- I always miss you.

➨  Bài học về các thì trọng điểm trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

Các thì cơ bản trong tiếng anh - thì hiện tại tiếp diễn

1. Công thức thì hiện tại tiếp diễn

 • Thể khẳng định

S + is/ am/ are + V_ing + O

E.g: They are studying English.

 • Thể phủ định

S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O

E.g: I’m not cooking now.

 • Thể nghi vấn

Is/ am/ are + S+ V_ing + O

E.g: Is she watching T.V at the moment?

2. Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

 • Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

E.g: The children are playing football now.

 • Diễn tả hành động đang diễn ra nhưng không nhất thiết xảy ra tại thời điểm nói.

E.g: I am looking for a job.

 • Diễn tả 1 sự than phiền với hành động lặp đi lặp lại nhiều gây khó chịu, bực mình. Trong trường hợp này, câu thường có trạng từ tần suất "always".

E.g: He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.

 • Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước.

E.g: I am flying to Thailand tomorrow.

Lưu ý quan trọng cần biết

Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức như: be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

- I am tired now.

- He wants to go for a cinema at the moment.

- Do you remember me?

3. Dấu hiệu nhận biết

 • Trong câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,
 • Trong các câu trước đó là một câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

>>> XEM CHI TIẾT: Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

>>> THAM KHẢO THÊM

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức thì hiện tại hoàn thành

 • Thể khẳng định

S + have/ has + Past participle (V3) + O

E.g: She has studied English for 2 years.

 • Thể phủ định

S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O

E.g: I haven’t seen my close friend for a month.

 • Thể nghi vấn

Have/ has +S+ Past participle (V3) + O?

E.g: Have you eaten dinner yet?

2. Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

 • Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không nói rõ thời điểm, có kết quả liên quan đến hiện tại

E.g: : My car has been stolen.-> Chiếc xe của tôi đã bị lấy cắp.

 • Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

E.g: They’ve been married for nearly fifty years.-> Họ đã kết hôn được 50 năm rồi.

3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Trong thì hiện tại hoàn thành thường có những từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

 • just, recently, lately: gần đây, vừa mới.
 • ever: đã từng.
 • already: rồi.
 • for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …).
 • since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …).
 • yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi).
 • so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ.

➨ XEM THÊM: Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Thể khẳng định

S has/have + been + V_ing + O

E.g: I have been looking you all day.

 • Thể phủ định

 S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O

E.g: She has not been studying English for 5 years.

 • Thể nghi vấn

Has/have+ S+ been+ V-ing + O?

E.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?

2. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ diễn ra liên tục và kéo dài đến hiện tại. Nhấn mạnh vào tính chất “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours.-> Anh ấy đã đứng dưới trời tuyết hơn 3 tiếng rồi.

Phân biệt với thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành nhấn mạnh vào kết quả còn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình.

3. Cách nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

- Từ nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

>>> XEM THÊM:  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continous)

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

1. Công thức thì quá khứ đơn

Với động từ thường

 • Thể khẳng định

 S + V(past) + O

E.g: He worked as a policeman.

 • Thể phủ định

S + DID+ NOT + V (infinitive) + O

E.g: She didn’t eat bread for the breakfast.

 • Thể nghi vấn

DID + S+ V (infinitive)+ O?

E.g: Did you call Zoey yesterday?

Với động từ Tobe

 • Thể khẳng định

S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj

 • Thể phủ định

S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj

 • Thể nghi vấn

WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Cách dùng thì quá khứ đơn

Diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. 

Ví dụ:

- I went to the concert last week.

- A few weeks ago, a woman called to report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết

Các từ thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

==>> XEM THÊM: Thì quá khứ đơn và bài tập thực hành (Past Simple)

6. THÌ QUÁ  KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

Các thì trong tiếng anh - thì quá khứ tiếp diễn

1. Công thức thì quá khứ tiếp diễn

 • Thể khẳng định

S + was/were + V_ing + O

E.g: She was watching the news at 7 o'clock yesterday.

 • Thể phủ định

S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O

E.g: The weren’t watching the news at 7 o'clock yesterday.

 • Nghi vấn

Was/Were + S+ V-ing + O?

E.g: Were you watching the news at 7 o'clock yesterday?

2. Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

 • Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ:  At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. -> Vào lúc 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang ăn trưa.

 • Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn.

E.g:  He was chatting with his friend when his mother came into the room. -> Cậu ta đang tán gẫu với bạn khi mẹ cậu ta vào phòng.

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu có những từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...
Ví dụ:

- It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.

- He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

==>> XEM THÊM:  Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

Ngoài các kiến thức về các thì trong tiếng anh thì có các kiến thức nền tảng khác mà các bạn không thể bỏ qua trong quá trình ôn luyện ngữ pháp tiếng anh như:

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)

Các thì trong tiếng anh - quá khứ hoàn thành ms hoa toeic

1. Công thức thì quá khứ hoàn thành

 • Thể khẳng định

S + had + V3/ED + O

E.g: They had gone to school before they went home.

 • Thể phủ định

S + had+ not + V3/ED + O

E.g: They hadn’t eaten breakfast before they went to school.

 • Thể nghi vấn

Had +S + V3/ED + O?

E.g: Had they eaten breakfast before they went to school?)

2. Cách dùng

Diễn tả một hành động đã xảy ra, hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ.

+ Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.

+ Khi thì quá khứ hoàn thành thường được dùng kết hợp với thì quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với các giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

E.g: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi chơi sau khi tôi đã làm xong bài tập.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiện nhận biết thì quá khứ hoàn thành

 • Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, ...
 • Trong câu thường có các từ: before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past.

Ví dụ:

- The old tenant had vacated the property by the time we lookd at it. There was no furniture left inside

- When I got up this morning, my father had already left.

>>> XEM THÊM: Thì quá khứ hoàn thành (past perfect)

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 • Thể khẳng định

She+ had + been + V_ing + O

E.g: I had been buying

 • Thể phủ định

S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

E.g: I hadn't been buying

 • Thể nghi vấn

Had+S+been+V-ing + O?

E.g: Had I been buying)

2. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 •  Diễn đạt một hành động xảy ra kéo dài trước một hành động khác trong Quá khứ (nhấn mạnh tính tiếp diễn).

Ví dụ: I had been thinking about that before you mentioned it

 • Diễn đạt một hành động kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ: We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot and steamy.

3. Dấu hiệu nhận biết

 • Dấu hiệu nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after. 

E.g: Had you been waiting long before the taxi arrived?

>>> XEM THÊM: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continous)

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)

1. Công thức thì tương lai đơn

 • Thể khẳng định

S + shall/will + V(infinitive) + O

E.g: We’ ll enjoy it.

 • Thể phủ định: 

S + shall/will + not + V(infinitive) + O

E.g: He won’t go to school.

 • Thể nghi vấn

Shall/will+S + V(infinitive) + O?

E.g: Will they have dinner together?

2. Cách dùng

 • Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói.

E.g: Are you going to the beach? I will go with you. –> Bạn muốn đi biển không? Mình sẽ đi cùng bạn.

 • Nói về một dự đoán dựa trên kinh nghiệm có được trong quá khứ.

E.g: I think it’ll be extremely hot there. –> Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất nóng đó.

 • Khi đưa ra ý kiến, đề nghị.

E.g: Don’t worry, I’ll let everyone know. -> Đừng lo lắng, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết.

Lưu ý:

Thì tương lai đơn có thể sử dụng để diễn tả cả hành động có dự định và không có dự định từ trước. Tuy nhiên để phân biệt với thì tương lai gần có dự định, thì tương lai đơn thường được dùng cho các hành động mang tính bộc phát ngay tại thời điểm nói chứ không có dự định như thì tương lai gần. Ví dụ:

- Mother: There is no sugar left. (Hết đường mất rồi.)

- Son: Ok, I will go to market and buy it for you. (Con sẽ ra chợ mua cho mẹ.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year,  in + thời gian, probably, perhaps, ...

==>> XEM CHI TIẾT: Thì tương lai đơn và bài tập thực hành (Simple Future)

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

1. Công thức thì tương lai tiếp diễn

 • Thể khẳng định

S + shall/will + be + V-ing+ O

 • Thể phủ định

S + shall/will + not + be + V-ing + O

 • Thể nghi vấn

Shall/Will+S + be + V-ing + O?

2. Cách dùng

 • Dùng để nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định.

E.g: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to the museum.

 • Dùng nói về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác xen vào.

E.g: When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.

3. Dấu hiệu

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định:

 • at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….
 • at + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..

Ví dụ:

- At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. -> Vào thời điểm này ngày mai, tôi đang xem chương trình TV yếu thích của mình.

- At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. -> Vào 6h sáng mai, tôi đang chạy bộ trong công viên.

>> XEM THÊM: Công thức thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

1. Công thức thì tương lai hoàn thành

 • Thể khẳng định

S + shall/will + have + V3/ED

 • Thể phủ định

S + shall/will + not + have + V3/ED

 • Thể nghi vấn

Shall/Will+ S + have + V3/ED?

2. Cách dùng

 • Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.

Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. -> Cho đến trước 10h tối nay tôi sẽ hoàn thành xong bài tập về nhà rồi.

 • Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai.

Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)

3. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành

 • By + thời gian tương lai,
 • By the end of + thời gian trong tương lai,
 • Before + thời gian tương lai
 • By the time …

Ví dụ:

- By the end of this month I will have taken an English course. -> Cho tới cuối tháng này thì tôi đã tham gia một khóa học Tiếng Anh rồi.)

- Ngan will have served on the Board of West Coast College for 20 years by the time she retires.

>>> XEM THÊM: Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect)

12. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

1. Công thức thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

 • Thể khẳng định

S + shall/will + have been + V-ing + O

 • Thể phủ định

S + shall/will + not + have + been + V-ing

 • Thể nghi vấn

Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

2. Cách dùng

Các dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn:  để diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai:

Ví dụ:

 • will have been studying English for 10 years by the end of next month.
 • By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

3. Dấu hiệu

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

Ví dụ:

- for 10 years by the end of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)

- for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 ngày trước lúc bố mẹ tôi quay về vào ngày mai).

>>> ĐỪNG BỎ LỠ: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continous) 

THÌ NGOẠI LỆ - THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)

1. Công thức thì tương lai gần

 • Thể khẳng định

S + is/ am/ are + going to + V(nguyên thể)

E.g: We’re going to visit Ha Long bay next week.

 • Thể phủ định

S + is/ am/ are + not + going to + V(nguyên thể)

E.g: He’s not going to visit Ha Long bay next week.

 • Thể nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể)?

E.g: Are they going to visit Ha Long bay next week?

2. Cách sử dụng

 • Dùng để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai.

Ví dụ: Join is going to get married this year. (Join dự định sẽ kết hôn trong năm nay.)

 • Dùng để diễn đạt một dự đoán có căn cứ, có dẫn chứng cụ thể.

Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg to have a varied trip.

3. Dấu hiệu nhận biết

Xuất hiện các từ: next (month, year,..), 2 weeks later, ..., 

>>> XEM THÊM: Thì tương lai gần (Near Future)

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

Với bảng tổng hợp các thì cơ bản dưới đây bạn sẽ dễ nhớ và vận dụng kiến thức hơn. Đồng thời bảng tổng hợp các thì cơ bản này sẽ cho bạn mẹo chia thì trong tiếng anh dễ dàng, để nhanh chóng vận dụng vào trong các bài thi nhé.

Các thì  tiếng Anh

Công thức

Cách dùng

Thì hiện tại đơn

- (+) S + V(s/ es).

- (-) S + do not/ does not + V.

- (?) Do/ does/ to be + S + V?

Lưu ý: “To be” chia là am/ is/ are

- Diễn tả thói quen ở hiện tại.

- Diễn tả sở thích, năng lực của bản thân.

- Diễn tả sự thật, chân lý không thể phủ nhận.

- Diễn tả hành động xảy ra theo lịch trình, thời gian đã định sẵn.

Thì hiện tại tiếp diễn

- (+) S + is/ am/ are + Ving.

- (-) S + is/ am/ are not + Ving.

- (?) Is/ Am/ Are + S + Ving ?

- Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.

- Diễn tả hành động xảy ra liên tục làm người khác khó chịu.

- Diễn tả kế hoạch trong tương lai, có dự định từ trước và được chuẩn bị, lên kế hoạch rõ ràng.

Thì hiện tại hoàn thành

- (+) S + have/ has + PII (cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc).

- (-) S + haven’t/ hasn’t + PII.

- (?) Have/ Has + S + PII…?

 • Yes, I/ we/ they have.
 • No, I/ we/ they  haven’t.

- Nhấn mạnh đến trải nghiệm bản thân, đó là những trải nghiệm lần đầu và có kết quả đáng nhớ.

- Diễn tả 1 sự việc vừa mới xảy ra.

- Diễn tả 1 sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng còn dấu hiệu, kết quả ở hiện tại.

Thì tương lai đơn

- (+) S + will/ shall + V.  

- (-) S + will/ shall not + V.

- (?)Will / Shall + S + V?

- Diễn tả hành động sắp xảy ra trong tương lai không có dự định trước.

- Dùng trong các câu yêu cầu, đề nghị và dự đoán.

Thì tương lai tiếp diễn

- (+) S + will / shall + be + Ving.

- (-) S + will / shall not + be + Ving.

- (?) Will / Shall + S + be + Ving?

- Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm xác định trong tương lai.

- Diễn tả nhiều hành động xảy ra đồng thời trong tương lai.

Thì tương lai hoàn thành

- (+) S + will / shall + have + PII.

- (-) S will/ shall not + have + PII.

- (?) Will / Shall + S + have + PII?

- Diễn tả hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai.

- Diễn tả hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong tương lai

Thì quá khứ đơn

- (+) S + V-ed +…    

- (-) S + did + not + V.      

- (?) Did + S + V?

Lưu ý: “To be” chia là was/ were.

- Diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.

- Diễn tả một chuỗi các hành động liên tiếp xảy ra trong quá khứ.

 

Thì quá khứ tiếp diễn

- (+) S + was/ were + V-ing.

- (-) S + was/ were not + Ving.

- (?) Was/ Were + S + Ving…?

- Diễn tả hành động đã đang xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

- Diễn tả nhiều hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ (đi với while).

- Dùng để diễn tả hành động xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra dùng QKTD và hành động xen vào dùng QKĐ.

- Dùng để diễn tả hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra dùng QKTD và hành động xen vào dùng QKĐ.

Thì quá khứ hoàn thành

- (+) S + had + PII.

- (-) S + had not + PII.

- (?) Had + S + PII?

- Diễn tả hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ.

- Hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

 

>>> MÁCH BẠN: Những sách ngữ pháp tiếng Anh hay nhất

 

Tất tần tật về 12 Thì Tiếng Anh cơ bản - Các thì trong tiếng anh

Tất tần tật về 12 Thì Tiếng Anh cơ bản - các thì trong tiếng anh

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

Exercise 1: Từ các câu trả lời có trong ô trống, chọn đáp án đúng.

1. Every Monday, she  to the post office to pick up her packages. 

2. Jim is currently  a book about his journey to the South Pole. 

3. The house  completely before they were able to arrive to the scene. 

4. They  the only food supplier in the region for nearly 20 years. 

5. Don't forget to take your umbrella. It .

6. The fire started at about 7:30, when they  dinner. 

7. At this time next month, we  the tallest mountain in the world. 

8. After I  a wallet full of money, i immediately  to the police station and turned it in. 

9. By the time the conference is held tomorrow, I  preparing the presentation. 

10. He  back to his university since his graduation in 2019.

Exercise 2: Chia động từ trong ngoặc ở dạng Hiện Tại Hoàn Thành hoặc Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn. 

1. How long ---- (you/ attend) this culinary coures? 

2. He ---- (play) soccer every weekend for 2 years. 

3. They ----(try) several ways to tackle with the situation so far. 

4. She ----(never be) to a musical orchestra before. 

5. He ----(find) some issues in the contract from the supplier. 

6. Jane looks exhausted these days. She ----(work) too hard recently. 

7. Tom ----(not finish) fixing the roof yet. He ----(do) it for 2 weeks now. 

8. It ----(be/ rain) raining all day and it ----(not stop) yet. 

Exercise 3: Chia động từ trong ngoặc ở dạng Tương Lai Đơn hoặc Tương Lai Gần.

1. She looks exhausted. I think I ----(help) her finish the packaging. 

2. She won't be at the meeting next week. She ----(have) a vaction in Spain. 

3. He has just received his salary. he ----(buy) the computer that he has been looking lately. 

4. Look at the dark sky. It ----(rain). 

5. If the sales figures are good, we ----(plan) to expand our operation to other markets.  

Đáp án

Exercise 1:

1. goes

2. writing

3. had been destroyed 

4. have been 

5. is raining

6. were having

7. will be climbing 

8. had found / went

9. will have finished 

10. hasn't gone

Exercise 2:

1. have you attended 

2. has been playing 

3. have tried 

4. has never been 

5. has found

6. has been working 

7. hasn't finished / has been doing 

8. has been raining/ hasn't stop

Exercise 3:

1. will help

2. is going to have 

3. is going to buy 

4. is going to rain

5. will plan 

- Để củng cố kiến thức về thi tiếng Anh, sau khi học về lý thuyết các bạn nên làm bài tập để rèn luyện thật vững chắc. Bạn download bài tập về các thì trong tiếng anh (có đáp án): TẠI ĐÂY

Trên đây là tất cả các thì trong tiếng Anh - ngữ pháp tiếng Anh căn bản mà anh ngữ Ms Hoa chia sẻ cho các bạn. Hy vọng qua chia sẻ này sẽ giúp các bạn nắm và hiểu rõ về tất cả các thì trong tiếng anh nhé!

Nếu có bất cứ thắc mắc các bạn hãy để lại comment để được giải đáp nhé! Chúc các bạn học tốt và chinh phục được tiếng Anh như mong muốn nhé!

 

Tin tức khác

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

14 TUỔI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ TOEIC 915 ĐIỂM - HỌC VIÊN NHÀ CÔ HOA

14 TUỔI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ TOEIC 915 ĐIỂM - HỌC VIÊN NHÀ CÔ HOA "TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI"

Học viên vừa ghi tên vào bảng vàng nhà cô - bạn học sinh lớp 8 Quốc Khánh với điểm số ấn tượng 915 TOEIC. Bạn đã trải qua những gì, cùng cô Hoa tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

0TOEIC

3 NỮ SINH ĐẠT 800+ TOEIC & BÍ QUYẾT ÍT AI BIẾT ĐƯỢC

Ôn đúng lộ trình, chỉ sau 2-3 khóa học, 3 bạn học viên nhà cô Hoa xuất sắc đạt điểm mục tiêu. Và bí quyết của 3 bạn này là gì, cùng cô tìm hiểu trong bài viết này nhé!

0 TOEIC

Hành Trình Đến 990 TOEIC - Nữ sinh Đại học Đại Nam đã học thế nào?

Học viên vừa ghi tên vào bảng vàng nhà cô - bạn Thùy Dương với điểm số tuyệt đối TOEIC 990. Bạn đã trải qua những gì, cùng cô Hoa tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

0 TOEIC

Học viên xuất sắc tăng 300 điểm TOEIC chỉ sau 2 khóa học

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, từ 555 TOEIC khi test đầu vào, Thụy Phương đã chinh phục thành công 830 TOEIC và vượt target của bản thân. Cùng lắng nghe bạn chia sẻ kinh nghiệm học và thi của mình nhé!

830 TOEIC

HỌC VIÊN 'CƯNG' XUẤT SẮC CHINH PHỤC 880 TOEIC SAU 2 THÁNG

Chỉ sau 1 khóa học lớp C tại cơ sở Ms Hoa TOEIC Lũy Bán Bích, Đông Khang - cậu học trò cưng của cô Minh Thư đã xuất sắc chinh phục 880 TOEIC. Cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn khi đạt kết quả này nhé!

880 TOEIC

BỨT PHÁ GIỚI HẠN, CHINH PHỤC 925 TOEIC

Mình cảm thấy thầy cô ở Ms Hoa dạy rất tốt và rất thân thiện với các học trò. Sau khi học lớp B xong thì mình chỉ đạt mức điểm là 695, mình nghĩ rằng giới hạn và trình độ của mình chỉ có thể đến mức đó. Nhưng sau khi học lớp luyện đề, mình đã bức phá và đạt điểm số như hiện tại.

925 TOEIC

CAO THỦ 820 TOEIC CHIA SẺ BÍ KÍP LÀM BÀI HIỆU QUẢ

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Thảo Vy đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe cô bạn xinh xắn, giỏi giang chia sẻ kinh nghiệm học trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

KINH NGHIỆM CHINH PHỤC 820 TOEIC SAU 2 THÁNG HỌC ONLINE

Chỉ sau 2 khóa học online qua Zoom tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Nhung đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả của Nhung chia sẻ trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

BÍ KÍP CHINH PHỤC 945 TOEIC TỪ CAO THỦ

900+ TOEIC là điểm số mà nhiều bạn mơ ước và phải nỗ lực học tập thật nhiều nếu muốn đạt được. Cùng lắng nghe những chia sẻ từ Trúc Anh - người đã xuất sắc chinh phục 945 TOEIC nhé!

945 TOEIC

SINH VIÊN NGÀNH DƯỢC CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐẠT 900+ TOEIC

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Phúc đã xuất sắc chinh phục 905 điểm TOEIC. Cùng nghe bạn chia sẻ những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả để đạt được kết quả này nhé!

905 TOEIC
">
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27