Trung Tâm Luyện thi TOEIC, TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Câu điều kiện loại 1 - Công thức, cách dùng và bài tập có đáp án

Bạn đang tìm hiểu kiến thức ngữ pháp câu điều kiện loại 1? Bài viết này Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ cho bạn cấu trúc, cách dùng, ví dụ, bài tập có đáp án về câu điều kiện loại 1 cho bạn nhé!

Câu điều kiện loại 1 cũng là một trong những câu điều kiện không chỉ được sử dụng rất nhiều trong quá trình giao tiếp hàng ngày mà còn được sử dụng nhiều trong văn viết. Bạn đã nắm vững kiến thức về cấu trúc ngữ pháp này hay chưa? Nếu chưa, vậy thì cùng cô Hoa học và ôn lại cũng như luyện tập kiến thức về câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh nhé!

Câu điều kiện loại 1 - ms Hoa TOEIC

>>> TÌM HIỂU THÊM: CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0 - ĐỊNH NGHĨA, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

Định nghĩa câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 là mẫu câu thường được sử dụng để dự đoán một sự việc hoặc hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai khi có một điều kiện nhất định xảy ra trước đó.

Câu điều kiện nói chung và câu điều kiện loại 1 nói riêng luôn gồm 2 mệnh đề: Mệnh đề chính là mệnh đề kết quả và Mệnh đề if là mệnh đề điều kiện. Hai mệnh đề này cũng có thể đổi vị trí cho nhau trong câu nhé các bạn.

Công thức câu điều kiện loại 1

Mệnh đề điều kiện Mệnh đề chính
If + S + V(s/es) S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)
IF+ thì hiện tại đơn Will + Động từ nguyên mẫu

Eg:

- If my baby isn't hungry, he will not cry. ==> Nếu con tôi không đói, nó sẽ không khóc.

Lưu ý:

- Trong những trường hợp khác, will cũng có thể được thay thế bằng một số động từ khuyết thiếu khác như: can, must, may, should, have to, ought to.

- Nếu mệnh đề điều kiện if đứng trước mệnh đề chính, thì chúng ta cần dùng dấu phẩy "," để ngăn cách giữa 2 mệnh đề, còn nếu mệnh đề chính đứng trước mệnh đề điều kiện if thì chúng ta không cần dùng dấu phẩy.

Unless = if not. Chúng ta có thể sử dụng Unless + S + V (present simple) để thay thế cho mệnh đề điều kiện If + S + am/ is/ are/ do/ does + not + V trong câu điều kiện loại 1.

Eg:

- You will fail English if you don't study harder. ==> Bạn sẽ trượt tiếng Anh nếu bạn không học chăm chỉ hơn.

→ You will fail English unless you study harder. ==> Bạn sẽ trượt tiếng Anh trừ khi bạn học chăm chỉ hơn.

Cách dùng và ví dụ câu điều kiện loại 1

- Mệnh đề điều kiện If có thể đứng đầu câu hoặc đứng giữa câu. Thông thường, mệnh đề điều kiện If sẽ được chia ở thì hiện tại đơn và mệnh đề sau sẽ được chia ở thì tương lai đơn.

- Câu điều kiện loại 1 được sử dụng để chỉ sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc trong tương lai

Cách dùng câu điều kiện loại 1 - Ms Hoa TOEIC

>>> ĐỪNG BỎ LỠ: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES) - CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

Eg:

- If I go to bed early, I will go to school on time. ==> Nếu tôi đi ngủ sớm, tôi sẽ đi học đúng giờ.

Câu điều kiện loại 1 có thể sử dụng để gợi ý và đề nghị

Eg:

- If you need a movie ticket, I can get you one. ==> Nếu bạn cần một vé xem phim, tôi có thể lấy cho bạn một cái.

Câu điều kiện loại 1 có thể dùng để cảnh báo hoặc đe dọa

Eg:

- If you walk in, she'll be mad at you. ==> Nếu bạn bước vào, cô ấy sẽ giận bạn.

Những lưu ý khi dùng câu điều kiện loại 1

Có thể sử dụng thì hiện tại đơn cho cả hai mệnh đề trong một số trường hợp

- Cách ứng dụng này có nghĩa là sự việc, hiện tượng này luôn tự động xảy ra theo sau một sự việc nào đó.

Eg:

- If Minh has any money, she spends it. Nếu Minh có đồng nào, thì cô ấy sẽ tiêu đồng đấy

Có thể sử dụng “will” trong mệnh đề điều kiện IF khi chúng ta đưa ra yêu cầu

Eg:

- If you'll wait a moment, I'll find a present for you. (= Please wait a moment…). ==> Nếu bạn đợi một lát, tôi sẽ tìm một món quà cho bạn. (= Vui lòng đợi một lát…).

Có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại tiếp diễn trong mệnh đề IF

Eg:

- If we expect a lot of moviegoers, the cinema will need a thorough cleaning. ==> Nếu chúng ta mong đợi nhiều khán giả xem phim, rạp chiếu phim cần được dọn dẹp kỹ lưỡng.

Trong trường hợp có thể xảy ra ở tương lai và nhấn mạnh vào tính liên tục và trạng thái đang diễn ra, hoàn thành của sự việc

Sử dụng công thức

If + HTĐ, TLTD/TLHT

Eg:

- If we go home today, we will be having a party tomorrow. ==> Nếu chúng ta về nhà hôm nay, chúng ta sẽ có một bữa tiệc ngày mai.

Sử dụng công thức

If + HTĐ, ... may/can + V-inf

Eg:

- If tomorrow is a nice day, we will go camping. ==> Nếu ngày mai là một ngày đẹp trời, chúng ta sẽ đi cắm trại.

Những lưu ý khi dùng câu điều kiện loại 1 - Ms Hoa TOEIC

>>> BỎ TÚI NGAY: PHRASAL VERBS VÀ NHỮNG CỤM ĐỘNG TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

Câu gợi ý, yêu cầu, đề nghị khuyên răn mà nhấn mạnh về hành động

Sử dụng công thức

If + HTĐ, ... would like to/must/have to/should... + V-inf

Eg:

- If you want to lose weight, you should do some exercise. ==> Nếu bạn muốn giảm cân, bạn nên tập thể dục.

Câu mệnh lệnh (chủ ngữ ẩn ở mệnh đề chính)

Công thức

If + HTĐ, (do not) V-inf

Eg:

- If you're hungry, eat a bowl of soup. ==> Nếu bạn đói, hãy ăn một bát súp.

Những biến thể của câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh

Biến thể của mệnh đề chính

  • Trường hợp thể hiện sự đồng ý

 If + S + simple present, S + may/can + V-inf

  • Trường hợp này có thể xảy ra trong tương lai và được nhấn mạnh trạng thái diễn ra/hoàn thành của sự việc nào đó.

If + S + simple present, S + future continuous/ future perfect(will be V_ing / will have V3/ed)

Eg:

- If we start building the school today, we will have finished it in April next year. ==> Nếu chúng ta bắt đầu xây trường hôm nay, chúng ta sẽ hoàn thành nó vào tháng 4 năm sau.

  • Trường hợp câu khuyên nhủ, gợi ý, yêu cầu hoặc đề nghị

If + S + simple present, S + would like to/must/have to/should + V-inf

Eg:

- If you want to meet my superior, you should wait a while. ==> Nếu bạn muốn gặp cấp trên của tôi, bạn nên đợi một lúc

Những biến thể của câu điều kiện loại 1 - Ms Hoa TOEIC

>>> TÌM HIỂU THÊM: CÂU BỊ ĐỘNG: CÔNG THỨC - BIẾN THỂ - CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP (CÓ ĐÁP ÁN)

  • Trường hợp câu mệnh lệnh

If + S + simple present, (Don’t ) + V-inf

Eg:

- If you don't leave now, you'll miss your flight. ==> Nếu bạn không đi bây giờ, bạn sẽ lỡ chuyến bay của bạn.

Biến thể của mệnh đề IF trong tiếng Anh

  • Trường hợp sự việc nào đó đang xảy ra trong hiện tại.

If + S + present continuous , S + will + V_inf

​Eg:

- If you're doing your homework, I won't bother you. ==> Nếu bạn đang làm bài tập về nhà, tôi sẽ không làm phiền bạn.

  • Trường hợp đối với sự việc không chắc về mặt thời gian.

If + S + present perfect, S + will + V-inf

​Eg:

- If she has finished cooking, I will try out her food. ==> Nếu cô ấy nấu xong thì tôi sẽ thử các món của cô ấy.

>>> TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN

Bài tập câu điều kiện loại 1

Exercise 1: Từ các gợi ý trong ngoặc, chia động từ đúng. 

1. If I ____(get) a promotion, I ____(buy) myself a new house. 

2. If the situation ____(continue), the economy ____(lost) haft of its value. 

3. If you (focus) hard enough, you (be able) to finish your assignment in just a day. 

4. If you ____(not apologize) to her, she ____(leave) and never come back.

5. If you ____(persist), I ____(not hesitate) to stay for dinner. 

6. If you ____(continue) to break more regulations, you ____(be) laid off. 

7. We ____(be) eliminated from the tournament if we ____(lose) this match. 

8. If you ____(wish) to have another ID card, ____(meet) Caroline at room 502. 

9. If he ____(get) my email, he ____(provide) us with the information we need. 

10. If dad ____(be) today, I ____(help) you with your math exercises.

Exercise 2: Viết lại câu từ các gợi ý.

1. I / not be able / help / him / he / end up / more / debt.

--> ____________________________________________________________________ . 

2. You / remember / my / instructions / clearly, you / not have / troubles / find / the place.

--> ____________________________________________________________________ .

3. You / be / careful, you / lose / your job.

--> ____________________________________________________________________ .

4. You / get / yourself / trouble / you / keep / smoke / public.

--> ____________________________________________________________________ .

5. She / not come / the party / you / not invite / her / personally.

--> ____________________________________________________________________ .

Đáp án

Exercise 1:

1. get / will buy

2. continues / will lost

3. focus / will be able

4. don’t apologize / will leave

5. persist / will not hesitate

6. continue / will be

7. will be / lose

8. wish / meet

9. gets / will provide

10. is / will help

Exercise 2:

1. I won’t be able to help him if he ends up in more debt.

2. If you remember my instructions clearly, you won’t have trouble in finding the place.

3. Unless you’re careful, you’ll lose your job.

4. You’ll get yourself in trouble if you keep smoking in public.

5. She won’t come to the party if you don’t invite her personally.


Hy vọng với những chia sẻ về kiến thức của câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh, cô Hoa có thể góp một phần nhỏ giúp các em ôn luyện và học tập được hiệu quả hơn nhé!

Hẹn gặp lại các em trong chủ thể ngữ pháp câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh ở bài học tiếp theo nhé!

Ngoài ra, nếu bạn muốn luyện thi TOEIC và được tư vấn lộ trình học miễn phí cũng như khóa học phù hợp với năng lực cũng như mục tiêu của bản thân, hãy đăng ký form dưới đây dể được cô Hoa tư vấn nhé.

Tại Ms Hoa TOEIC, các bạn sẽ được tư vấn lộ trình học phù hợp với năng lực cũng như mục tiêu của mình để có thể lựa chọn khóa học phù hợp với bản thân.

Ngoài ra, sứ giả của Ms Hoa cũng là những tinh anh và có bề dày kinh nghiệm và được chứng minh bởi kết quả thi của các học viên.

Đặc biệt, với phương pháp học độc quyền RIPL giúp học viên chinh phục tiếng Anh dễ dàng qua những giờ học tràn đầy cảm hứng, được thực hành ngôn ngữ liên tục cùng hệ thống kiến thức chắt lọc.

Và nhiều tài liệu độc quyền và hữu ích đang chờ đón bạn khám phá để trở thành kiến thức của chính bạn đấy.

>>> TÌM HIỂU NGAY:

MS HOA TOEIC - ĐÀO TẠO TOEIC SỐ 1 VIỆT NAM

Tin tức khác

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

14 TUỔI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ TOEIC 915 ĐIỂM - HỌC VIÊN NHÀ CÔ HOA

14 TUỔI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ TOEIC 915 ĐIỂM - HỌC VIÊN NHÀ CÔ HOA "TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI"

Học viên vừa ghi tên vào bảng vàng nhà cô - bạn học sinh lớp 8 Quốc Khánh với điểm số ấn tượng 915 TOEIC. Bạn đã trải qua những gì, cùng cô Hoa tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

0TOEIC

3 NỮ SINH ĐẠT 800+ TOEIC & BÍ QUYẾT ÍT AI BIẾT ĐƯỢC

Ôn đúng lộ trình, chỉ sau 2-3 khóa học, 3 bạn học viên nhà cô Hoa xuất sắc đạt điểm mục tiêu. Và bí quyết của 3 bạn này là gì, cùng cô tìm hiểu trong bài viết này nhé!

0 TOEIC

Hành Trình Đến 990 TOEIC - Nữ sinh Đại học Đại Nam đã học thế nào?

Học viên vừa ghi tên vào bảng vàng nhà cô - bạn Thùy Dương với điểm số tuyệt đối TOEIC 990. Bạn đã trải qua những gì, cùng cô Hoa tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

0 TOEIC

Học viên xuất sắc tăng 300 điểm TOEIC chỉ sau 2 khóa học

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, từ 555 TOEIC khi test đầu vào, Thụy Phương đã chinh phục thành công 830 TOEIC và vượt target của bản thân. Cùng lắng nghe bạn chia sẻ kinh nghiệm học và thi của mình nhé!

830 TOEIC

HỌC VIÊN 'CƯNG' XUẤT SẮC CHINH PHỤC 880 TOEIC SAU 2 THÁNG

Chỉ sau 1 khóa học lớp C tại cơ sở Ms Hoa TOEIC Lũy Bán Bích, Đông Khang - cậu học trò cưng của cô Minh Thư đã xuất sắc chinh phục 880 TOEIC. Cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn khi đạt kết quả này nhé!

880 TOEIC

BỨT PHÁ GIỚI HẠN, CHINH PHỤC 925 TOEIC

Mình cảm thấy thầy cô ở Ms Hoa dạy rất tốt và rất thân thiện với các học trò. Sau khi học lớp B xong thì mình chỉ đạt mức điểm là 695, mình nghĩ rằng giới hạn và trình độ của mình chỉ có thể đến mức đó. Nhưng sau khi học lớp luyện đề, mình đã bức phá và đạt điểm số như hiện tại.

925 TOEIC

CAO THỦ 820 TOEIC CHIA SẺ BÍ KÍP LÀM BÀI HIỆU QUẢ

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Thảo Vy đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe cô bạn xinh xắn, giỏi giang chia sẻ kinh nghiệm học trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

KINH NGHIỆM CHINH PHỤC 820 TOEIC SAU 2 THÁNG HỌC ONLINE

Chỉ sau 2 khóa học online qua Zoom tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Nhung đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả của Nhung chia sẻ trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

BÍ KÍP CHINH PHỤC 945 TOEIC TỪ CAO THỦ

900+ TOEIC là điểm số mà nhiều bạn mơ ước và phải nỗ lực học tập thật nhiều nếu muốn đạt được. Cùng lắng nghe những chia sẻ từ Trúc Anh - người đã xuất sắc chinh phục 945 TOEIC nhé!

945 TOEIC

SINH VIÊN NGÀNH DƯỢC CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐẠT 900+ TOEIC

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Phúc đã xuất sắc chinh phục 905 điểm TOEIC. Cùng nghe bạn chia sẻ những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả để đạt được kết quả này nhé!

905 TOEIC
">
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27