Chúc mừng 500.000 học viên
Luyện thi TOEIC, học TOEIC 4 kỹ năng Ms Hoa TOEIC
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Unit 9.2: Bài tập về thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành - Phần 1 [Ngữ pháp bổ trợ Part 2 - Describe a picture]

13/04/2019

Hôm nay các em cùng Ms Hoa TOEIC luyện tập các bài tập về Thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành ở Unit 9 nhé. Việc học ngữ pháp sẽ giúp các e nghe và học tiếng Anh giao tiếp được tốt lên rất nhiều đó.

Trước khi làm bài tập về thì Quá khứ đơn và thì Hiện tại đơn, nếu các em còn chưa nắm rõ công thức và cách sử dụng hãy xem lại bài viết dưới đây:

>>  Unit 9.1: Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành [Ngữ pháp bổ trợ Part 2 - Describe a picture]

>> Xem lại các bài học trước: TẠI ĐÂY

Chúng ta bắt tay vào làm bài tập các em nhé:

Ex1: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)


1.     Mother: I want to prepare dinner. (you / wash)  the dishes yet?
2.     Daughter: I (wash)  the dishes yesterday, but I (have / not) 
 the time yet to do it today.
3.     Mother: (you / do / already)  your homework?
4.     Daughter: No, I (come / just)  home from school.
5.     Mother: You (come)  home from school two hours ago!
6.     Daughter: Well, but my friend Lucy (call)  when I (arrive) 
 and I (finish / just)  the phone call.
7.     Mother: (you / see / not)  Lucy at school in the morning?
8.     Daughter: Yes, but we (have / not)  time to talk then.

Key EX1:
1.     Mother: I want to prepare dinner. Have you washed the dishes yet?
2.     Daughter: I washed the dishes yesterday, but I have not had the time yet to do it today.
3.     Mother: Have you already done your homework?
4.     Daughter: No, I have just come home from school.
5.     Mother: You came home from school two hours ago!
6.     Daughter: Well, but my friend Lucy called when I arrived and I have just finished the phone call.
7.     Mother: Didn't you see Lucy at school in the morning?
8.     Daughter: Yes, but we did not have time to talk then.

EX2:  Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)


1.     A: I (cycle / just)  50 km.
2.     B: I (cycle)  100 km last week.
3.     A: I (write)  an essay yesterday.
4.     B: I (write / already)  two essays this term.
5.     A: I (ring / just)  my friend.
6.     B: I (ring)  my friend 10 minutes ago.
7.     A: Two days ago, I (watch)  a Madonna concert on TV.
8.     B: I (see / already)  Madonna live in concert.
9.     A: I (spend)  my summer holiday in Australia last year.
10.  B: I (be / not)  to Australia yet.

Key EX2:
1.     A: I have just cycled 50 km.
2.     B: I cycled 100 km last week.
3.     A: I wrote an essay yesterday.
4.     B: I have already written two essays this term.
5.     A: I have just rung my friend.
6.     B: I rang my friend 10 minutes ago.
7.     A: Two days ago, I watched a Madonna concert on TV.
8.     B: I have already seen Madonna live in concert.
9.     A: I spent my summer holiday in Australia last year.
10.  B: I have not been to Australia yet.

EX3: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)


1.     A: (you / be / ever)  to London?
2.     B: Yes, I (be)  there three times.
3.     A: When (be)  the last time you (be)  there?
4.     B: Last summer. I (spend)  two weeks in Brighton with my parents
and we (go)  to London one weekend.
5.     (you / like)  it?
6.     Oh yes. We really (have)  a great time in London.
7.     Lucky you! I (be / never)  to London.

Key EX3:
1.     A: Have you ever been to London?
2.     B: Yes, I have been there three times.
3.     A: When was the last time you were there?
4.     B: Last summer. I spent two weeks in Brighton with my parents and we went to London one weekend.
5.     Did you like it?
6.     Oh yes. We really had a great time in London.
7.     Lucky you! I have never been to London.

EX4: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)


1.     A: (you / try / ever)  haggis?
2.     B: Oh, yes!
3.     A: How often (you / eat)  haggis yet?
4.     B: Two times exactly.
5.     A: When (you / eat / first)  haggis?
6.     B: That (be)  in 2005. We (have)  
a Scottish festival in our town and they also (sell)  traditional Scottish food.
So I (buy)  haggis.
7.     A: (you / like)  it?
8.     B: It (be / not)  too bad. And I (know / not)  
anything about haggis then.
9.     A: When (you / find out) ?
10.  B: When I (be)  in Scotland in 2007. I (go)  
to a restaurant and (order)  haggis. Afterwards, the waiter (tell) 
 me about haggis: it's the heart, liver and lungs of a sheep,
boiled in the animal's stomach. Well, I (eat / never)  haggis again since then.

Key EX4:
1.     A: Have you ever triedhaggis?
2.     B: Oh, yes!
3.     A: How often have you eaten haggis yet?
4.     B: Two times exactly.
5.     A: When did you first eat haggis?
6.     B: That was in 2005. We had a Scottish festival in our town and they also sold traditional Scottish food. So I bought haggis.
7.     A: Did you like it?
8.     B: It was not too bad. And I did not know anything about haggis then.
9.     A: When did you find out ?
10.  B: When I was in Scotland in 2007. I went to a restaurant and ordered haggis. Afterwards, the waiter told me about haggis: it's the heart, liver and lungs of a sheep, boiled in the animal's stomach. Well, I have never eaten haggis again since then.

 

=>> Bài tập nâng cao: Bài tập thì quá khứ đơn nâng cao (có đáp án)

EX5: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)


1.     A: (you / play / already)  the new computer game?
2.     B: No, not yet. I only (buy)  it yesterday and I (have / not) 
 the time yet.
3.     A: (you / go)  to the cinema last night?
4.     B: Yes. I (be)  there with Sue and Louis. (you / be) 
 to the cinema recently?
5.     A: I last (go)  to the cinema two weeks ago.
6.     B: So you (see / not)  the new action film yet.
7.     A: No, unfortunately not. (you / enjoy)  it?
8.     B: Oh, I really (love)  it. But Sue (like / not)
  it - too much action!
9.     A: But why (you / take)  her with you? She (tell)
  me last week that she (hate)  action films.
10.  B: I think she has an eye on Louis. She (try)  to flirt with him all the time.
So he (can / concentrate / not) on the film.

Key EX5:
·
   A: Have you already played the new computer game?
·  B: No, not yet. I only bought it yesterday and I have not had the time yet.
·  A: Did you go to the cinema last night?
·  B: Yes. I was there with Sue and Louis. Have you been to the cinema recently?
·  A: I last went to the cinema two weeks ago.
·  B: So you have not seen the new action film yet.
·  A: No, unfortunately not. Did you enjoy it?
·  B: Oh, I really loved it. But Sue did not like it - too much action!
·  A: But why did you take her with you? She told me last week that she hated action films.
·  B: I think she has an eye on Louis. She tried to flirt with him all the time. So he could not concentrate on the film.

EX6: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)


1.     I (just / finish)  my homework.
2.     Mary (already / write)  five letters.
3.     Tom (move)  to this town in 1994.
4.     My friend (be)  in Canada two years ago.
5.     I (not / be)  to Canada so far.
6.     But I (already / travel)  to London a couple of times.
7.     Last week, Mary and Paul (go)  to the cinema.
8.     I can't take any pictures because I (not / buy)  a new film yet.
9.     (they / spend)  their holiday in New Zealand last summer?
10.  (you / ever / see)  a whale?

Key EX6: 

1.     I have just finished my homework.
2.     Mary has already written five letters.
3.     Tom moved to this town in 1994.
4.     My friend was in Canada two years ago.
5.     I have not been to Canada so far.
6.     But I have already travelled to London a couple of times.
7.     Last week, Mary and Paul went to the cinema.
8.     I can't take any pictures because I have not bought a new film yet.
9.     Did they spend their holiday in New Zealand last summer?
10.  Have you ever seen a whale?

Chúng ta vừa hoàn thành 6 bài tập cơ bản, các em tiếp tục làm bài luyện tập thứ 2 dưới đây nhé:

>>    Unit 9.3: Bài tập về thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành - Phần 2 [Ngữ pháp bổ trợ Part 2 - Describe a picture]

Tin tức khác

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

Muốn luyện thi TOEIC nhanh, hãy chọn học trung tâm uy tín

Muốn luyện thi TOEIC nhanh, hãy chọn học trung tâm uy tín

Lê Hoàng Mỹ Nữ đến với khóa học tại trung tâm Anh ngữ Ms Hoa một cách tình cờ khi bạn đang tìm hiểu qua internet và các diễn đàn học thuật về chứng chỉ TOEIC. Nhận thấy việc muốn luyện thi chất lượng trong 1 thời gian ngắn ngoài sự nổ lực của bản thân thì cần phải có 1 người định hướng lộ trình và giúp đỡ. Vì thế ngay lập tức cô gái đăng ký vào lớp B540 tại cơ sở Khánh Hội.

835TOEIC

Kinh nghiệm tự học 800+ TOEIC tại website Anhngumshoa.com

Học xong một khóa TOEIC B tại cơ sở Tô Vĩnh Diện, Dũng đã tiếp tục tự học tại website anhngumshoa.com để cân bằng giữa việc thực tập và lấy chứng chỉ TOEIC. Sau 4 tháng vừa học ở trung tâm, vừa học ở website Dũng đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc

805 TOEIC

Khả Vy – Sự nghiệp rộng mở sau khi tốt nghiệp với 930đ TOEIC

Ngay thời điểm trước thềm tốt nghiệp, Lê Khả Nhật Vy đã chinh phục thành công 930đ TOEIC với 2 tháng luyện thi cấp tốc ở trung tâm Anh ngữ Ms Hoa. Vừa vượt chuẩn tốt nghiệp, vừa chuẩn bị đầy đủ hành trang cho công việc tương lai. Cùng tham khảo bí quyết của bạn ấy nhé!

930 TOEIC

Cấp tốc luyện TOEIC để đầu quân cho trung tâm huân luyện bay Vietnam Airline

Để đủ tiêu chuẩn đầu quân cho trung tâm huân luyện bay Vietnam Airline – Chàng kĩ sư 9x Đặng Tuấn Anh bắt buộc phải chuẩn bị chứng chỉ TOEIC >800 mới đạt tiêu chí tuyển dụng. Do đó bạn tìm tới Anh ngữ Ms Hoa với mong muốn trong 2 tháng ngắn ngủi có thể giúp bạn tăng điểm.

800 TOEIC

Vừa học vừa làm vẫn tự tin chinh phục 830đ TOEIC

Công việc kế toán bận rộn với những con số thế nhưng quyết tâm chinh phục tiếng Anh chưa bao giờ ngừng lại nơi cô gái Ngọc Thảo. Đầu tư cho tương lai, cô gái nổ lực để chinh phục 830đ TOEIC chỉ trong 2 tháng. Vậy Ngọc Thảo đã làm điều đó ra sao ?

830 TOEIC

Chinh phục 820đ TOEIC trong 2 tháng, 9x thẳng tiến bằng thạc sĩ

TOEIC chưa bao giờ là dễ nhưng cũng không hề khó nếu có một quyết tâm cao độ và nổ lực từ bản thân. Câu chuyện về chàng bác sĩ 9x Đỗ Phúc Long với giấc mơ nam tiến dưới đây là một trong những minh chứng cho tấm gương chăm chỉ. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

820 TOEIC

Chắp cánh ước mơ ra trường sau 2 tháng nhờ chứng chỉ 650 TOEIC

Cứ nghĩ rằng 100% sẽ ra trường muộn vì không có chứng chỉ TOEIC nhưng Thanh Phương rất may mắn khi kịp ra trường tại những ngày cuối cùng nhờ chứng chỉ 650 TOEIC sau 2 tháng học tại Anh ngữ Ms Hoa

650 TOEIC
Xem tất cả
01:33:27