Trung Tâm Luyện thi TOEIC, Học TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Unit 9.2: Bài tập về thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành - Phần 1 [Ngữ pháp bổ trợ Part 2 - Describe a picture]

Hôm nay các em cùng Ms Hoa TOEIC luyện tập các bài tập về Thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành ở Unit 9 nhé. Việc học ngữ pháp sẽ giúp các e nghe và học tiếng Anh giao tiếp được tốt lên rất nhiều đó.

Trước khi làm bài tập về thì Quá khứ đơn và thì Hiện tại đơn, nếu các em còn chưa nắm rõ công thức và cách sử dụng hãy xem lại bài viết dưới đây:

>>  Unit 9.1: Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành [Ngữ pháp bổ trợ Part 2 - Describe a picture]

>> Xem lại các bài học trước: TẠI ĐÂY

Chúng ta bắt tay vào làm bài tập các em nhé:

Ex1: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)


1.     Mother: I want to prepare dinner. (you / wash)  the dishes yet?
2.     Daughter: I (wash)  the dishes yesterday, but I (have / not) 
 the time yet to do it today.
3.     Mother: (you / do / already)  your homework?
4.     Daughter: No, I (come / just)  home from school.
5.     Mother: You (come)  home from school two hours ago!
6.     Daughter: Well, but my friend Lucy (call)  when I (arrive) 
 and I (finish / just)  the phone call.
7.     Mother: (you / see / not)  Lucy at school in the morning?
8.     Daughter: Yes, but we (have / not)  time to talk then.

Key EX1:
1.     Mother: I want to prepare dinner. Have you washed the dishes yet?
2.     Daughter: I washed the dishes yesterday, but I have not had the time yet to do it today.
3.     Mother: Have you already done your homework?
4.     Daughter: No, I have just come home from school.
5.     Mother: You came home from school two hours ago!
6.     Daughter: Well, but my friend Lucy called when I arrived and I have just finished the phone call.
7.     Mother: Didn't you see Lucy at school in the morning?
8.     Daughter: Yes, but we did not have time to talk then.

EX2:  Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)


1.     A: I (cycle / just)  50 km.
2.     B: I (cycle)  100 km last week.
3.     A: I (write)  an essay yesterday.
4.     B: I (write / already)  two essays this term.
5.     A: I (ring / just)  my friend.
6.     B: I (ring)  my friend 10 minutes ago.
7.     A: Two days ago, I (watch)  a Madonna concert on TV.
8.     B: I (see / already)  Madonna live in concert.
9.     A: I (spend)  my summer holiday in Australia last year.
10.  B: I (be / not)  to Australia yet.

Key EX2:
1.     A: I have just cycled 50 km.
2.     B: I cycled 100 km last week.
3.     A: I wrote an essay yesterday.
4.     B: I have already written two essays this term.
5.     A: I have just rung my friend.
6.     B: I rang my friend 10 minutes ago.
7.     A: Two days ago, I watched a Madonna concert on TV.
8.     B: I have already seen Madonna live in concert.
9.     A: I spent my summer holiday in Australia last year.
10.  B: I have not been to Australia yet.

EX3: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)


1.     A: (you / be / ever)  to London?
2.     B: Yes, I (be)  there three times.
3.     A: When (be)  the last time you (be)  there?
4.     B: Last summer. I (spend)  two weeks in Brighton with my parents
and we (go)  to London one weekend.
5.     (you / like)  it?
6.     Oh yes. We really (have)  a great time in London.
7.     Lucky you! I (be / never)  to London.

Key EX3:
1.     A: Have you ever been to London?
2.     B: Yes, I have been there three times.
3.     A: When was the last time you were there?
4.     B: Last summer. I spent two weeks in Brighton with my parents and we went to London one weekend.
5.     Did you like it?
6.     Oh yes. We really had a great time in London.
7.     Lucky you! I have never been to London.

EX4: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)


1.     A: (you / try / ever)  haggis?
2.     B: Oh, yes!
3.     A: How often (you / eat)  haggis yet?
4.     B: Two times exactly.
5.     A: When (you / eat / first)  haggis?
6.     B: That (be)  in 2005. We (have)  
a Scottish festival in our town and they also (sell)  traditional Scottish food.
So I (buy)  haggis.
7.     A: (you / like)  it?
8.     B: It (be / not)  too bad. And I (know / not)  
anything about haggis then.
9.     A: When (you / find out) ?
10.  B: When I (be)  in Scotland in 2007. I (go)  
to a restaurant and (order)  haggis. Afterwards, the waiter (tell) 
 me about haggis: it's the heart, liver and lungs of a sheep,
boiled in the animal's stomach. Well, I (eat / never)  haggis again since then.

Key EX4:
1.     A: Have you ever triedhaggis?
2.     B: Oh, yes!
3.     A: How often have you eaten haggis yet?
4.     B: Two times exactly.
5.     A: When did you first eat haggis?
6.     B: That was in 2005. We had a Scottish festival in our town and they also sold traditional Scottish food. So I bought haggis.
7.     A: Did you like it?
8.     B: It was not too bad. And I did not know anything about haggis then.
9.     A: When did you find out ?
10.  B: When I was in Scotland in 2007. I went to a restaurant and ordered haggis. Afterwards, the waiter told me about haggis: it's the heart, liver and lungs of a sheep, boiled in the animal's stomach. Well, I have never eaten haggis again since then.

 

=>> Bài tập nâng cao: Bài tập thì quá khứ đơn nâng cao (có đáp án)

EX5: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)


1.     A: (you / play / already)  the new computer game?
2.     B: No, not yet. I only (buy)  it yesterday and I (have / not) 
 the time yet.
3.     A: (you / go)  to the cinema last night?
4.     B: Yes. I (be)  there with Sue and Louis. (you / be) 
 to the cinema recently?
5.     A: I last (go)  to the cinema two weeks ago.
6.     B: So you (see / not)  the new action film yet.
7.     A: No, unfortunately not. (you / enjoy)  it?
8.     B: Oh, I really (love)  it. But Sue (like / not)
  it - too much action!
9.     A: But why (you / take)  her with you? She (tell)
  me last week that she (hate)  action films.
10.  B: I think she has an eye on Louis. She (try)  to flirt with him all the time.
So he (can / concentrate / not) on the film.

Key EX5:
·
   A: Have you already played the new computer game?
·  B: No, not yet. I only bought it yesterday and I have not had the time yet.
·  A: Did you go to the cinema last night?
·  B: Yes. I was there with Sue and Louis. Have you been to the cinema recently?
·  A: I last went to the cinema two weeks ago.
·  B: So you have not seen the new action film yet.
·  A: No, unfortunately not. Did you enjoy it?
·  B: Oh, I really loved it. But Sue did not like it - too much action!
·  A: But why did you take her with you? She told me last week that she hated action films.
·  B: I think she has an eye on Louis. She tried to flirt with him all the time. So he could not concentrate on the film.

EX6: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)


1.     I (just / finish)  my homework.
2.     Mary (already / write)  five letters.
3.     Tom (move)  to this town in 1994.
4.     My friend (be)  in Canada two years ago.
5.     I (not / be)  to Canada so far.
6.     But I (already / travel)  to London a couple of times.
7.     Last week, Mary and Paul (go)  to the cinema.
8.     I can't take any pictures because I (not / buy)  a new film yet.
9.     (they / spend)  their holiday in New Zealand last summer?
10.  (you / ever / see)  a whale?

Key EX6: 

1.     I have just finished my homework.
2.     Mary has already written five letters.
3.     Tom moved to this town in 1994.
4.     My friend was in Canada two years ago.
5.     I have not been to Canada so far.
6.     But I have already travelled to London a couple of times.
7.     Last week, Mary and Paul went to the cinema.
8.     I can't take any pictures because I have not bought a new film yet.
9.     Did they spend their holiday in New Zealand last summer?
10.  Have you ever seen a whale?

Chúng ta vừa hoàn thành 6 bài tập cơ bản, các em tiếp tục làm bài luyện tập thứ 2 dưới đây nhé:

>>    Unit 9.3: Bài tập về thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành - Phần 2 [Ngữ pháp bổ trợ Part 2 - Describe a picture]

Tin tức khác

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

2 tháng đạt 760 TOEIC - Bí kíp của Diệu Linh là gì?

2 tháng đạt 760 TOEIC - Bí kíp của Diệu Linh là gì?

Nhanh chóng đạt 760 TOEIC chỉ sau một khóa học tại Anh ngữ Ms Hoa Hà Đông, tất cả mọi người đều thắc mắc. Và đây chính là bí kíp giúp DIệu Linh - một cô nàng mất gốc có thể đạt target vô cùng cao này.

760TOEIC

TIẾNG ANH LÀ KHỞI ĐẦU CỦA TƯƠNG LAI

Hơn 95% nhà tuyển dụng đánh giá cao những ứng viên có khả năng tiếng Anh tốt. Đó là động lực để chàng cử nhân Vũ Thái Hòa chinh phục 820đ TOEIC. Hãy cùng đến với những chia sẻ của Thái Hòa trong hành trình chinh phục tiếng Anh nhé!

820 TOEIC

Bí quyết chinh phục 810 điểm TOEIC: QUYẾT TÂM

Nếu chúng ta thật sự quyết tâm và dành thời gian cho một vấn đề nào đó, thì thành quả xứng đáng là điều tất yếu. Đó là chia sẻ chân thành và rất thực tế của bạn Trà Ngọc Phước sau hành trình chinh phục 800+ điểm TOEIC.

810 TOEIC

Bảo Như - Hành trình chinh phục TOEIC của cô gái “mù” tiếng Anh

Có những nổi sợ buộc bạn phải đối diện nếu muốn chinh phục nó. Với cô gái Bảo Như thì tiếng Anh cũng là một trong những nổi ám ảnh như thế, từng “tránh vỏ dưa” ở kì thi tuyển Đại học khi cô nàng chọn khối B nhưng chính lúc đứng trước ngưỡng cửa tốt nghiệp với yêu cầu tiếng Anh bắt buộc thì cuộc chiến với tiếng Anh lại một lần nữa làm cô nàng căng não. Vậy cô ấy đã vượt qua bằng cách nào?

875 TOEIC

Mẹo học 870 TOEIC siêu thông minh từ anh chàng mất gốc

Đức Huy, một anh chàng mất gốc của mất gốc đã chia sẽ trong bài viết này cách đạt 870 TOEIC chỉ sau 2,5 tháng. Cùng khám phá cậu sinh viên này đã đi như thế nào các em nhé

805 TOEIC

Muốn luyện thi TOEIC nhanh, hãy chọn học trung tâm uy tín

Lê Hoàng Mỹ Nữ đến với khóa học tại trung tâm Anh ngữ Ms Hoa một cách tình cờ khi bạn đang tìm hiểu qua internet và các diễn đàn học thuật về chứng chỉ TOEIC. Nhận thấy việc muốn luyện thi chất lượng trong 1 thời gian ngắn ngoài sự nổ lực của bản thân thì cần phải có 1 người định hướng lộ trình và giúp đỡ. Vì thế ngay lập tức cô gái đăng ký vào lớp B540 tại cơ sở Khánh Hội.

835 TOEIC

Kinh nghiệm tự học 800+ TOEIC tại website Anhngumshoa.com

Học xong một khóa TOEIC B tại cơ sở Tô Vĩnh Diện, Dũng đã tiếp tục tự học tại website anhngumshoa.com để cân bằng giữa việc thực tập và lấy chứng chỉ TOEIC. Sau 4 tháng vừa học ở trung tâm, vừa học ở website Dũng đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc

805 TOEIC
Xem tất cả
01:33:27